Anunţ concurs Primărie 2015

iunie 2, 2015 at 11:48 am

ROMÂNIA APROBAT
JUD. MARAMUREȘ PRIMAR
PRIMARIA COMUNEI MOISEI

Toader Ștețcu
Nr.5937 / 28.05.2015

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII DE EXECUȚIE CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOISEI

În conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Primaria comunei Moisei Jud. Maramureș , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție contractuale temporar vacantă din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei după cum urmează:
Inspector de specialitate debutant – Compartimentul Turism

Data concursului 16 iunie ora 10:00 2015
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 10 iunie. ora 16:00 2015
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria comunei Moisei- Secretarul comisiei
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 11.iunie ora 16:00 .2015 Primaria comunei Moisei
Proba scrisă
Proba practică 16 iunie .ora 10:00. 2015 Primariacomunei Moisei
18.iunie ora 14:00. 2015 Primaria comunei Moisei
Interviu 22iunie .ora 10:00 2015 Primaria comunei Moisei
Nivelul postului: De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:

Clasa I

Condiții de participare la concurs Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

Condiţii minime de vechime în muncă
necesară exercitării funcţiei contractuale de execuţie
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent.

NU

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în specializarea : Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii /Economia Turismului și Serviciilor/Geografia turismului, Relaţii internaţionale şi studii europene,sau în alte specializări ale Stiințelor socialedin cadrul Universităților de stat sau particulare acreditate conform Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în HG 580/2014 modificată prin HG 1071/2014 ;
Cunoștiințe operare pe calculator: Word,Excel,Power ,Point,Corel,Draw,Internet și posta electronică.
Limbi străine :
Limba engleză la nivel mediu și o altă limbă de circulație

Anexa 1 la dispoziția nr. 136/.2015

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate treaptă/ gradul debutant
Compartiment Turism
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea 53/2003 cu privire la Codul Muncii (r) cu modificările și completările ulterioare
• OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.
• HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul /treaptă debutant
Compartiment Turism

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE III , IX , X.
.Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 53/2003 privind Codul Muncii Titlul II , Capitolele I,II, III,IV.
OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România cu modificările și completările ulterioare.
HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

HG 286/2011 Art. 6. – (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
Art. 6. – (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

[{*}] c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST

Art. 3.din HG 286/2011

[{*}] Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Comentarii

comentarii

ANUNŢ CONCURS PRIMĂRIE 2015

martie 24, 2015 at 10:48 am

ROMÂNIA APROBAT
JUD. MARAMUREȘ                                                                                                                  PRIMAR
PRIMARIA COMUNEI MOISEI                                                                                        Toader Ștețcu
Nr.3474 din 23.03.2015

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII DE EXECUȚIE CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOISEI

PrimarieÎn conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Primaria comunei Moisei Jud. Maramureș , organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții de execuție contractuale temporar vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei după cum urmează:

1. Inspector de specialitate treaptă/gradul I – Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Data concursului 09.04.2015 ora 10:00
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 31.03.2015. ora 16:00
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria comunei Moisei- Secretarul Comisiei de concurs
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 01.04.2015 ora 08:00 Primaria comunei Moisei
Proba scrisă
09.04.2015.ora 10:00. Primariacomunei Moisei

Interviu 14.04.2015 ora 10:00 Primaria comunei Moisei
Nivelul postului: De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:

Clasa I
Condiții de participare la concurs Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

Condiţii minime de vechime în muncă
necesară exercitării funcţiei contractuale de execuţie
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

Minim 5 ani vechime în muncă.

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale specializarea în ramura Inginerie civilă și în domeniul Ştiinţe sociale
din cadrul Universităților de stat sau particulare acreditate ,conform Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în HG 580/2014 modificată prin HG 1071/2014 ;
Cunoștiințe operare pe calculator: Word,Excel,Power ,Point,Corel,Draw,Internet și posta electronică.

Anexa 1 la dispoziția nr. 100/23.03.2015

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate treaptă/ gradul I
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul I
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE III , IX , X.
.Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

2. Inspector de specialitate treaptă/grad II – Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Data concursului 09.04. ora 10:00 2015
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 31.03. ora 16:00 2015
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria comunei Moisei- Secretarul Comisiei de concurs
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 01.04. ora 08:00 .2015 Primaria comunei Moisei
Proba scrisă
09.04.ora 10:00. 2015 Primaria comunei Moisei

Interviu 14.04.ora 10:00 .2015 Primaria comunei Moisei
Nivelul postului: De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:

Clasa I
Condiții de participare la concurs Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

Condiţii minime de vechime în muncă
necesară exercitării funcţiei contractuale de execuţie
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

Minim 1 an vechime în muncă.

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale specializarea în ramura Inginerie civilă și în domeniul Ştiinţe sociale

din cadrul Universităților de stat sau particulare acreditate conform Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în HG 580/2014 modificată prin HG 1071/2014 ;
Cunoștiințe operare pe calculator: Word,Excel,Power ,Point,Corel,Draw,Internet și posta electronică.

Anexa 2 la dispoziția nr. 100/23.03.2015

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate treaptă/ gradul I
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile
-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul II
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE III , IX , X.
.Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
HG 286/2011 Art. 6. – (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
Art. 6. – (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

[{*}] c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST

Art. 3.din HG 286/2011

[{*}] Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Comentarii

comentarii

Comemorarea eroilor de la Moisei, 21 octombrie 2014

octombrie 23, 2014 at 6:36 pm

Comentarii

comentarii

Nicolae Sabău-Balada eroilor de la Moisei

octombrie 4, 2014 at 2:53 pm

Comentarii

comentarii

Amenajare drumuri agricole în comuna Moisei

iulie 2, 2014 at 3:50 pm

Planse mediu - Moisei-page-001Documentele proiectului:

1. Planse cu drumurile propuse spre amenajare

2. Certificat de urbanism

 

NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI

 

1. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI

 

1.1.    Denumirea obiectivului: AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE  ÎN COMUNA MOISEI

Lucrarea se încadrează conform H.G. 445/2009 – Anexa 2 privind “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evoluției impactului asupra mediului” la articolul 10, pct. e – Construcția de drumuri.

 

1.2. Amplasamentul proiectului

                     – judeţul Maramureş,

–  localitatea Moisei.

 

             Planse mediu - Moisei-page-002   Coordonatele geodezice în sistem STEREO 070 ale punctelor care delimitează perimetrul suprefeţlor pe care urmează să se realizeze obiectivele sunt:

 

1.2.1. DRUM AGRICOL DEALUL STĂPAN (tronsoane 1 și 2)

1)       X = 467300

Y = 680600

2)    X = 468100

Y =  683800

3)   X =  469100

Y =  683850

4)   X =  467450

Y =  680550

 

Planse mediu - Moisei-page-0031.2.2. DRUM AGRICOL DEALUL PĂROȘII (tronsoane 1 și 2)

1)       X =   461100

Y =   684850

2)    X =   461650

Y =    687700

3)   X =    462300

Y =    687600

4)   X =    461800

Y =   684850

 

1.2.3. DRUM AGRICOL VALEA PĂROȘII PRISLOAPA

1)       X =   462850

Y =   688150

2)    X =   463950

Y =    688200

3)   X =    463950

Y =    687800

4)   X =    463000

Y =    687650

 

 

 

 

1.2.4. DRUM AGRICOL DEALUL JURCHII – LĂCȘOR

1)       X =   465850

Y =    685950

2)    X =   465200

Y =    687350

3)   X =    465200

Y =    687600

4)   X =    465750

Y =   687500

5)   X =   466250

Y =   685950

 

1.2.5. DRUM AGRICOL PODUL LUI TIPERI

2)       X =   464850

Y =    681650

2)    X =   464800

Y =    682800

3)   X =    465100

Y =    682800

4)   X =    465000

Y =    681650

 

Planse mediu - Moisei-page-0041.3. Date de identificare a titularului proiectului

a. Denumire titular    :   COMUNA MOISEI
b. Adresa: Loc. Moisei nr. 1300, cod poştal 437195, telefon 0262 – 347 601, jud. Maramureş.

c. Reprezentant legal: TOADER ȘTEȚCU, Primarul Comunei MOISEI, Telefon: 0745 047 601;

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului: Obiectivul este cuprins în intravilanul și extravilanul localității Moisei.

 

1.5. Încadrarea în alte activități existente: Lucrarea se încadrează în activitatea de modernizări căi de comunicație.

 

1.6. Bilanțul teritorial

 

Planse mediu - Moisei-page-005Suprafețele de teren afectate de realizarea acestor lucrări se regăsesc în  “Anexa nr. 3: INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOISEI” – atestat prin H.G. 934/2002, modificată și completată cu H.G. 623/16.06.2011.

Suprafețele ce vor fi ocupate definitiv de relizarea lucrărilor propuse, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan, se prezintă astfel:

 

 

 

 

 

Specificații Suprafețe ocupate [mp]
Lungime Lățime Suprafață Poziție de identificare în anexa nr.3
Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 1 3820 4 15.280 31
Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 2 960 4 3.840 31
Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 1 4010 4 16.040 35
Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 2 440 4 1.760 35
Drum agricol Valea Păroșii – Prisloapa 1510 4 6.040 20
Drum agricol Dealul Jurchii – Lăcșor 1970 4 7.880 36
Drum agricol Podul lui Tiperi 1170 4 4.680 83

 

2. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

 

2.1. DESCRIEREA TRASEELOR

2.1.1. Drumul agricol Dealul Stăpan – tronson 1 este situat în partea sud-estică a localității Moisei. Punctul de început al traseului se află în drumul forestier Izvorul Dragoș. În plan orizontal, traseul drumului se desfășoară pe direcția SSE, pe o lungime de 3,820 km, ajungând în apropierea fondului forestier aparținător domeniului public al orașului Borșa,  și are caracterl de drum de versant pe prima parte a traseului și drum de culme pe cea mai mare parte din lungime. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 625 m, iar punctul final la 985 m, rezultând o pantă medie de 9,45%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între – 1,95 % și + 17,5%. În profil transversal, drumul existent are ampriza aproximativ conturată, fără a se diferenția partea carosabilă de restul elementelor geometrice, desfășurându-se în general la nivelul terenului, și în multe situații în profil de debleu; nu se consemnează existența șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, evacuarea acestora realizându-se în cele mai multe situații în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care afectează negativ desfășurarea traficului.

 2.1.2. Drumul agricol Dealul Stăpan – tronson 2 este situat tot în partea sud-estică a localității Moisei, fiind o continuare a drumului de interes local Valea Undiului (asfaltat în urmă cu cca 2 ani).  În plan orizontal traseul drumului se desfășoară pe direcția ESE pe prima parte, apoi pe direcția sud până la punctul în care se racordează cu  Drumul agricol Dealul Stăpan – tronson 1. Lungimea traseului este de 0,960 km și are caracterul de drum de versant. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 623 m, iar punctul final la 702 m, rezultând o pantă medie de 8,23%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între + 0,9 % și + 22,5%. Cât despre elementele geometrice în profil transversal, sunt similare cu considerațiile prezentate în cazul anterior.

2.1.3. Drumul agricol Dealul Păroșii – tronson 1 este situat în partea nord-vestică a localității Moisei. Traseul drumului începe din drumul comunal D.C. 2 Valea Păroșii – Valea Scradei, la cca 0,5 km de drumul național D.C. 18 Baia Mare – Sighetu Marmației – Vișeu – Borșa – Iacobeni. În plan orizontal, prima parte a traseului se desfășoară sinuos pe direcția est – vest, după care tot sinuos pe direcția nord, lungimea totală fiind de 4,010 km. Drumul are caracter alternativ de drum de versant și drum de culme. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 560 m, iar punctul final la 1018 m, rezultând o pantă medie de 11,42%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între  – 4,38 % și + 19,2%. În profil transversal, drumul existent are ampriza aproximativ conturată, partea carosabilă fiind marcată prin prezența unei împietruiri alcătuită din bolovăniș-balast în amestec cu piatră spartă cu granulometrie incertă; se desfășoară în general la nivelul terenului, și în unele situații în profil de debleu; șanțurile de scurgere a apelor pluviale lipsesc aproape în totalitate, evacuarea acestora realizându-se în mare măsură în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care, ca în situațiile prezentate anterior, conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care, deasemeni, creează un serios disconfort în desfășurarea traficului.               2.1.4. Drumul agricol Dealul Păroșii – tronson 2 este situat tot în partea nord-vestică a localității Moisei. Traseul drumului începe din drumul agricol Dealul Păroșii – tronson 1, la Km 3 + 780, și se desfășoară pe direcția vest – est pe o lungime de 0,440 km. Are în totalitate caracterul de drum de versant. Altitudinal, drumul este situat între cotele + 990 m și + 1026 m, rezultând o pantă medie de 8,18%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între – 9,1 % și + 16,0 %. Elementele geometrice în profil transversal, sunt similare cu cele ale drumului Dealul Păroșii – tronson 1.

2.1.5. Drumul agricol Valea Păroșii – Prisloapa este situat în partea nordică a localității Moisei.  Traseul este, cum arată și numele, o prelungire a drumului agricol Valea Păroșii, drum amenajat în anul 2011 pe baza unui proiect finanțat în cadrul programului F.E.A.D.R. În plan orizontal traseul drumului se desfășoară pe direcția vest – est, în proximitatea hotarului cu Vișeu de Sus.  Lungimea traseului este de  de 1,510 Km și are în totalitate caracterul de drum de versant. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 944 m, iar punctul final la 1054 m, rezultând o pantă medie de 5,96 %; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă rampe și pante cu valori ale declivităților cuprinse între  – 5,8 % și + 13,7%. În profil transversal, partea carosabilă este marcată prin prezența unei împietruiri alcătuită din balast în amestec cu piatră spartă cu granulometrie incertă; se desfășoară în general la nivelul terenului, și în unele situații în profil de debleu; șanțurile de scurgere a apelor pluviale lipsesc aproape în totalitate, evacuarea acestora realizându-se în mare măsură în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care, ca în situațiile prezentate anterior, conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care, deasemeni, creează un serios disconfort în desfășurarea traficului.

2.1.6. Drumul agricol Dealul Jurchii – Lăcșor este situat tot în partea nordică a localității Moisei și este o prelungire a drumului intracomunal Dealul Jurchii, drum modernizat în cadrul programului de renovare a satelor, măsura 3.2.2. finanţat prin F.E.A.D.R.   Traseul are lungimea de 2,010 km. În plan orizontal se desfășoară sinuos pe direcția nord pe lungimea de 1,6 km, apoi pe direcția vest pe cca 0,4 km, în proximitatea hotarului cu Vișeu de Sus.  Pe toată lungimea, drumul are caracter de drum de versant. Drumul are caracter alternativ de drum de versant și drum de culme. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 895 m, iar punctul final la 1050 m, rezultând o pantă medie de 7,7%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între – 2,45% și + 18,7%. În profil transversal, drumul existent se desfășoară în general la nivelul terenului, și în unele situații în profil de debleu; șanțurile de scurgere a apelor pluviale lipsesc aproape în totalitate, evacuarea acestora realizându-se în mare măsură în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care, ca în situațiile prezentate anterior, conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care, deasemeni, creează un serios disconfort în desfășurarea traficului.

2.1.7. Drumul agricol Podul lui Tiperi este situat în partea central-sudică a localității Moisei și se conturează ca o legătură între partea sudică și cea nordică a drumului comunal D.C. 1 (DN 17C Km 79 + 763 ÷  DN 17C Km 77 + 060), conform planului de încadrare. Traseul are lungimea de 1,170 km. În plan orizontal se desfășoară pe direcția sud – nord fără a prezenta sinuozități semnificative. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la cota + 711 m (pornirea din partea sudică a traseului DC 1), iar punctul final la cota + 594 m (la racordarea pe partea nordică a traseului DC 1). Panta generală a traseului este de 10%, valorile extreme ale declivităților fiind – 17,1 % și + 5,9 %. În profil transversal drumul se desfășoară, în general, în profil de debleu, pe unele porțiuni fiind la nivelul terenului și chiar în profil de rambleu. Pe ce mai mare parte din lungimea traseului, șanțurile de scurgere lipsesc, iar evacuarea apelor pluviale se realizează pe banda carosabilă, aceasta fiind expusă erodării și degradării consistente, cu consecințe negative asupra desfășurării traficului.

 

            2.2. ELEMENTE GEOMETRICE ŞI CONSTRUCTIVE

 

Planse mediu - Moisei-page-006Elementele geometrice ale drumurilor în plan orizontal, în profil longitudinal, şi în profil transversal sunt  în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 66/N/2000 al M.L.P.A.T. pentru aprobarea Specificaţiei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural, Indicativ ST-022-1999.

Drumurile vor avea următoarele caracteristici principale:

 

–          Lungimile propuse pentru amenajare ca drumuri agricole se prezintă astfel:

– Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 1 3.820 m
– Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 2 960 m
– Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 1 4.010 m
– Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 2 440 m
– Drum agricol Valea Păroșii – Prisloapa 1.510 m
– Drum agricol Dealul Jurchii – Lăcșor 1.970 m
–  Drum agricol Podul lui Tiperi 1.170 m
Lungimea totală a traseelor 13.880 m

 

–          Lăţimea părţii carosabile în aliniament : 2,75 m ;

–          Lăţimea părţii carosabile în platformele de întâlnire a vehiculelor: 5,70 m;

–          Lăţimea acostamentelor : 2 buc x 0,375 m = 0,75 m;

–          Lăţimea platformei drumului în aliniament : 3,50;

–          Lăţimea platformei drumului în platformele de întâlnire a vehiculelor: 6,45 m;

–          Viteza de proiectare : 15 km/h;

–          Clasa tehnică (conf. Ordinul nr. 46/1998) : V;

–          Categoria de importanţă: D (conform H.G. 766/1997); 

–          Clasa de importanţă conf. STAS 4273/1983: IV Construcţie de importanţă secundară;

–          Gradul de asigurare pentru condiţii normale de exploatare conf. STAS 4068/2-87: 5%;

 

În cadrul prezentului proiect se vor realiza următoarele lucrări:

 

2.3.LUCRĂRI DE BAZĂ

 

Planse mediu - Moisei-page-0072.3.1. Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 1:

– Terasamente:  – deblee :                     5.555 mc;

– ramblee:                    2.670 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  2.735 mc;

– Strat de fundație din balast:                3.380 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:      2.335 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:   11.752 mp;

– Acostamente din piatră spartă:                286 mc.

 

2.3.2. Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 2:

– Terasamente:  – deblee :                     1.120 mc;

– ramblee:                       311 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:     695 mc;

– Strat de fundație din balast:                   860 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:         594 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:    3.002 mp;

– Acostamente din piatră spartă:                72 mc.

2.3.3. Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 1:

– Terasamente:  – deblee :                     4.558 mc;

– ramblee:                    2.944 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  2.895 mc;

– Strat de fundație din balast:                3.580 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:      2.474 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:  12.488 mp;

– Acostamente din piatră spartă:               301 mc.

2.3.4. Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 2:

– Terasamente:  – deblee :                     1.606 mc;

– ramblee:                       152 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:     327 mc;

– Strat de fundație din balast:                   405 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:         281 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:     1.431 mp;

– Acostamente din piatră spartă:                 33 mc.

 

2.3.5. Drum agricol Valea Păroșii – Prisloapa:

– Terasamente:  – deblee :                     1.457 mc;

– ramblee:                      876 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  1.096 mc;

– Strat de fundație din balast:                1.356 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:         938 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:     4.743 mp;

– Acostamente din piatră spartă:               113 mc.

2.3.6. Drum agricol Dealul Jurchii – Lăcșor:

– Terasamente:  – deblee :                     1.185 mc;

– ramblee:                    1.082 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  1.424 mc;

– Strat de fundație din balast:                1.761 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:      1.217 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:   6.146 mp;

– Acostamente din piatră spartă:              148 mc.

 

2.3.7. Drum agricol Podul lui Tiperi:

– Terasamente:  – deblee :                     1.745 mc;

– ramblee:                    1.154 mc;

– Strat de formă din bolovăniș-pietriș:     839 mc;

– Strat de fundație din balast:                1.037 mc;

– Strat de fundație din piatră spartă:         716 mc;

– strat de uzură din macadam 10 cm:     3.604 mp;

– Acostamente din piatră spartă:                 88 mc.

 

            3. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR

 

Planse mediu - Moisei-page-0083.1. Alimentarea cu apă: nu este cazul;

 

3.2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

Evacuarea apelor pluviale din zona amenajată se va realiza prin șanțuri trapezoidale și rigole triunghiulare, cu descărcarea acestora prin podețe tubulare Ø 400 mm.

 

3.3. Asigurarea apei tehnologice: apa industrială necesară pentru obţinerea umidităţii optime de compactare a straturilor rutiere, ca şi cea necesară preparării betoanelor va fi asigurată din cursul de apă cel mai apropiat de obiectiv: râul Vișeu.

3.4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul.

 

 

PROIECTANT                                                                       BENEFICIAR

S.C.  PROCONS FOREX SRL                                                       COMUNA MOISEI

Comentarii

comentarii