Interviu cu domnul primar Toader Şteţcu, N24Plus, Noiembrie 2015

noiembrie 26, 2015 at 10:38 am

Comentarii

comentarii

Anunţ: Concurs şofer microbuz

octombrie 16, 2015 at 12:39 pm

 microbuz-scolar

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                             APROBAT

JUD. MARAMUREȘ                                                                                                               PRIMAR

PRIMARIA COMUNEI MOISEI                                                                                       Toader Ștețcu

Nr.9867 /  15.10.2015

 

 

 

ANUNȚ

 

Privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții de execuție contractuale vacante de șofer în cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al primarului

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Primaria comunei Moisei Jud. Maramureș , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție contractuale vacante de Șofer microbuz pentru transportul elevilor.

ȘOFER   MICROBUZ – Compartimentul Administrativ

 

Data concursului 12.11.2015  ora 10:00  
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 05.11.2015 ora 16:00      
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria  comunei Moisei- Secretarul comisiei
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 06.11.2015 ora 16:00  Primaria comunei  Moisei
Proba scrisă

 

12.11.2015 ora 10:00.                Primariacomunei  Moisei

 

Interviu 17.11 .2015 ora 10:00                 Primaria comunei  Moisei
Nivelul postului:  De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:  

 

Clasa III

 

Condiții de participare la concurs  Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la  Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

 

 

 

 

Condiţii minime de vechime în muncă

 necesară  exercitării funcţiei contractuale de execuţie

 

. Studii : minim 8 clase + școala profesională de șofer  ;

 

 

 

 

          2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiții specifice:

 

a)Studii :  minim 8 clase + școala profesională ;

            b)Vechime in specialitate :              minim 2 ani;

            c)Să fie cetățeni români cu domiciliul  stabil în România;

            d) Cazierul  conducătorului auto eliberat de  Serviciul Circulație al  IPJ;

            e) Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legii;

            f) Să dețină permis de conducere categoria ,,D1,, valabil;

            g) Atestat profesional pentru transport public de persoane în termen de valabilitate;

            h) Fără antecedente rutiere grave(permis suspendat sau condamnări)

            i) Să aibă cunoștiințe minime de mecanică auto;

            j)  Aviz psihologic de la un cabinet medical autorizat  de  Ministerului Transporturilor ;

            k) Să aibă minim 2 ani vechime ca șofer profesionist ;

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la dispoziția nr. 294/.2015

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de Șofer microbuz .

-Compartiment Administrativ

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea nr. 477/2004  , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice  republicată. cu modificările şi completările ulterioare.

-OUG Nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare.

-HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare.

– OG nr. 27/2011 privind privind transporturile rutiere.

– Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.980/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

-OG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

 

 

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

TEMATICA

pentru ocuparea postului de Șofer microbuz .

Compartiment Administrativ

 

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE    III , IX , X.

.Legea nr. 477/2004  , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice  republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

-OUG Nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare ,capitolele II,III,IV,V,VI,VII,VIII.

-HG nr. 1391/2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare- Anexa nr. 1 .

– OG nr. 27/2011 privind privind transporturile rutiere ,capitolele V și  IX.

HG 286/2011 Art. 6. – (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014,

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;(text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

[{*}] c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)|[d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

 1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;|[h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.(text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.|[(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

 

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST
Art. 3.din HG 286/2011

|[    Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

[{*}]     Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăsura la sediul Primăriei comunei Moisei Jud. Maramureș, Str. Principală Nr. 1300  în data de 12.11.2015, ora 10:00, proba scrisa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei comunei  Moisei, Jud. Maramureș, Str. Principală Nr. 1300  – Tel: 0262/347601;0262/347133.

Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs : Hojda Vasile.

Sursa foto: http://bistritaonline.ro/wp-content/uploads/2011/08/microbuz-scolar.jpg

 

Comentarii

comentarii

Pod Valea Dealului

septembrie 3, 2015 at 12:23 pm


dsc_0328

P R O I E C T

 1. 170/2015

POD PESTE RAUL VISEU ÎN COMUNA MOISEI

POD VALEA DEALULUI

 

 

 

NOTIFICARE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE MEDIU

– AUGUST 2015 –

NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI

 1. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI

 

 • Denumirea obiectivului: „POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI
 • POD VALEA DEALULUI

 

Lucrarea se încadrează conform H.G. 445/2009 – Anexa 2 privind “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evoluției impactului asupra mediului” la articolul 10, pct. e – Construcția de drumuri.

 

1.2. Amplasamentul proiectului

                     – judeţul Maramureş,

–  localitatea Moisei.

 

          Coordonatele geodezice în sistem STEREO 070 ale punctelor care delimitează perimetrul suprefeţlor pe care urmează să se realizeze obiectivul sunt:

 

 • X = 461300

Y = 684450

2)    X = 461550

Y =  684500

3)   X =  461550

Y =  684350

4)   X =  461350

Y =  684300

 

1.3. Date de identificare a titularului proiectului

a. Denumire titular    :   COMUNA MOISEI
b. Adresa: Loc. Moisei nr. 1300, cod poştal 437195, telefon 0262 – 347 601, jud. Maramureş.
 1. Reprezentant legal: TOADER ȘTEȚCU, Primarul Comunei MOISEI, Telefon: 0745 047 601;

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului: Obiectivul este cuprins în intravilanul localității Moisei.

 

1.5. Încadrarea în alte activități existente: Lucrarea se încadrează în activitatea de modernizări căi de comunicație.

 

1.6. Bilanțul teritorial

 

Suprafaţa totală de teren ocupată de construcția podului este de 633,2 mp, în care sunt incluse suprafața în proiecție orizontală a suprastructurii și suprafețele ocupate de fundațiile infrastructurii (culei) – 122,6 mp, suprafeéle ]n proiecție orizontală a aripilor 41,6 mp, suprafața drumurilor laterale 175 mp și suprafețele aferente rampelor de acces 294 mp.

            Întreaga suprafaţă ocupată de podul proiectat se regăseşte  pe teren utilitate publică în administrarea Consiliului Local al Comunei MOISEI.

 

 1. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

 

2.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

În partea vestică a localității Moisei, pe malul stâng al râului Vișeu, în zona studiată, se află un grup de 6 locuințe și terenuri în suprafață de 775 ha aparținând unui număr de 182 familii.

În prezent accesul populației la aceste terenuri și grupuri de locuințe este asigurat cu ajutorul unui pod existent, situat în aval față de amplasamentul propus pentru obiectivul în studiu. Acesta a fost executat fără a se respecta norme elementare de proiectare, cu structură din placă de beton armat așezată pe grinzi din profile metalice rezemate pe culei și o pilă din beton; în dreptul acesteia albia a fost puternic afuiată, prin eroziune blocul de beton fundație-elevație al pilei suportând deplasări pe verticală de cca 1 m, astfel încât structura existentă se prezintă ca în imaginile de mai jos. În această situație, podul constituie un mare pericol pentru cei care îl folosesc, existând riscul de a se prăbuși în orice moment și constituind o potențială sursă de accidente cu urmări deosebit de grave.  Înălțimea liberă sub acesta nu poate asigura debitul de viitură, fiind expus să fie antrenat, fapt care implică și riscul ca acesta să devină impracticabil, iar consecința ar fi izolarea locuințelor și a terenurilor menționate.

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară realizarea unui nou pod peste râul Vișeu, care să deservească accesul la locuinţele din zonă, precum şi terenurile agricole ale celor 182 familii.

           

2.2. ELEMENTE GEOMETRICE ŞI CONSTRUCTIVE

           Suprastructura podului

Suprastructura este alcătuită din grinzi prefabricate cu corzi aderente de tip T, cu lungimea  de 26,30 m şi înălţimea de 93 cm pentru clasa I de încărcare. Numărul total de grinzi este 3 bucăţi. Rezemarea grinzilor pe pile şi culei se face prin intermediului aparatelor de reazem din neopren 140x200x35 (Normativ CD63-2000).

Peste grinzile prefabricate se execută placa de suprabetonare din beton armat C18/22,5 cu grosimea cuprinsă între 15 cm ÷ 22 cm, având panta transversala unică de 2%.

Calea pe pod va fi alcătuită din:

– Hidroizolaţie

– Protecţie hidroizolaţie – 2 cm

– Strat de bază din mixtura asfaltică BAD25 – 5cm

– Strat de uzură din beton asfaltic BA16 – 4cm

Parapetul pietonal este metalic din oțel, are înălţimea de 0,97 m şi este alcătuit din panouri.

Evacuarea apelor de pe pod se face prin barbacane din țeavă PVC încorporate în borduri.

Rosturile de dilataţie sunt prezente la nivelul căii doar pe culei. Rostul de dilataţie trebuie să permită deplasări de până la 50 mm.

 

Infrastructura podului

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei. Fundarea lor se face în stratul de bolovăniș și pietriș (conform studiu geotehnic). Adâncimea de fundare pentru pile este de 2,50 m de la rostul elevaţie-fundaţie. Rostul elevaţie-fundaţie trebuie să fie la 0,50 m sub talveg.

Dimensiunile fundaţiei pentru culei sunt de 3,05 m x 2,00 m x 4,70 m.

Fundaţiile se execută din beton simplu C12/15.

Elevaţia culeelor se execută din beton simplu C18/22,5, având la partea superioară un cuzinet armat pe o grosime de 0,60m. Elevaţia se execută cu fruct de 3:1.

Aripile vor fi oblice la 75o față de axul podului și se vor executa cu fundație din beton simplu C12/15 cu adâncimea de min. 1,20 m și elevație din beton simplu C18/22,5 și vor avea înălțimea variabilă între 1,50 m și 5,50 m.

Lumina podului (distanţa între feţele văzute ale culeilor) măsurată normal pe direcţia cursului de apă este de 25,40 m şi a rezultat în urma unui calcul hidraulic.

 

 

          2.3.LUCRĂRI PROPUSE

 

 • Terasamente pentru izolare culei și refacere albie: 1530 mc
 • Execuție culei din beton:

– fundații culei: 57,34 mc ;

– elevații culei: 57,3 mc;

– Execuție aripi din beton (4 buc):

– fundații aripi: 52,8 mc ;

– elevații culei: 79,7 mc;

– Suprastructură pod:

– Elemente prefabricate grinzi cu corzi aderente tip   T cu H=93 cm, L =                                   26,30 m = 3 buc;

– placă suprabetonare din beton armat, antretoaze, borduri: 33,86 mc;

– parapet metalic de protecție: 1242 kg;

– calea pe pod 5 cm binder BAD25 + 4 cm beton asfaltic BA16 = 108,4 mp.

– Rampe de acces la pod: 2 buc.

 

 

 1. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR

 

3.1. Alimentarea cu apă: nu este cazul;

 

3.2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

 

3.3. Asigurarea apei tehnologice: apa industrială necesară pentru obţinerea umidităţii optime de compactare a straturilor rutiere, ca şi cea necesară preparării betoanelor va fi asigurată din cursul de apă cel mai apropiat de obiectiv: râul Vișeu.

 

3.4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul.

 

 

PROIECTANT                                                                       BENEFICIAR

S.C.  PROCONS FOREX SRL                                                       COMUNA MOISEI

              BAIA MARE

 

 

Către,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

Subsemnatul TOMOIAGĂ GRIGORE, reprezentant al PRIMĂRIEI COMUNEI MOISEI cu sediul în județul MARAMUREȘ, localitatea MOISEI, nr. 1300, telefon 0262.347601 , fax 0262.347133, e-mail primăriamoisei@yahoo.com.
Solicit ACORDUL DE MEDIU pentru realizarea obiectivului de investiții:

“ POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI – POD VALEA DEALULUI ”

situat la adresa: localitatea MOISEI, județul MARAMUREȘ
sursa de finanțare: bugetul local

în vederea obținerii actului administrativ, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobat prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a ordinului MMP/MAI/MADD/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private și a Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 

1. Cerere notificare mediu – POD VALEA DEALULUI

2. Notificare – POD VALEA DEALULUI

3. Planse mediu

4. Certificat de urbanism

Comentarii

comentarii

Anunţ concurs Primărie 2015

iunie 2, 2015 at 11:48 am

ROMÂNIA APROBAT
JUD. MARAMUREȘ PRIMAR
PRIMARIA COMUNEI MOISEI

Toader Ștețcu
Nr.5937 / 28.05.2015

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII DE EXECUȚIE CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOISEI

În conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Primaria comunei Moisei Jud. Maramureș , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție contractuale temporar vacantă din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei după cum urmează:
Inspector de specialitate debutant – Compartimentul Turism

Data concursului 16 iunie ora 10:00 2015
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 10 iunie. ora 16:00 2015
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria comunei Moisei- Secretarul comisiei
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 11.iunie ora 16:00 .2015 Primaria comunei Moisei
Proba scrisă
Proba practică 16 iunie .ora 10:00. 2015 Primariacomunei Moisei
18.iunie ora 14:00. 2015 Primaria comunei Moisei
Interviu 22iunie .ora 10:00 2015 Primaria comunei Moisei
Nivelul postului: De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:

Clasa I

Condiții de participare la concurs Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

Condiţii minime de vechime în muncă
necesară exercitării funcţiei contractuale de execuţie
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent.

NU

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în specializarea : Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii /Economia Turismului și Serviciilor/Geografia turismului, Relaţii internaţionale şi studii europene,sau în alte specializări ale Stiințelor socialedin cadrul Universităților de stat sau particulare acreditate conform Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în HG 580/2014 modificată prin HG 1071/2014 ;
Cunoștiințe operare pe calculator: Word,Excel,Power ,Point,Corel,Draw,Internet și posta electronică.
Limbi străine :
Limba engleză la nivel mediu și o altă limbă de circulație

Anexa 1 la dispoziția nr. 136/.2015

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate treaptă/ gradul debutant
Compartiment Turism
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea 53/2003 cu privire la Codul Muncii (r) cu modificările și completările ulterioare
• OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.
• HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul /treaptă debutant
Compartiment Turism

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE III , IX , X.
.Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 53/2003 privind Codul Muncii Titlul II , Capitolele I,II, III,IV.
OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România cu modificările și completările ulterioare.
HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

HG 286/2011 Art. 6. – (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
Art. 6. – (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

[{*}] c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST

Art. 3.din HG 286/2011

[{*}] Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Comentarii

comentarii

ANUNŢ CONCURS PRIMĂRIE 2015

martie 24, 2015 at 10:48 am

ROMÂNIA APROBAT
JUD. MARAMUREȘ                                                                                                                  PRIMAR
PRIMARIA COMUNEI MOISEI                                                                                        Toader Ștețcu
Nr.3474 din 23.03.2015

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII DE EXECUȚIE CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOISEI

PrimarieÎn conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Primaria comunei Moisei Jud. Maramureș , organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții de execuție contractuale temporar vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei după cum urmează:

1. Inspector de specialitate treaptă/gradul I – Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Data concursului 09.04.2015 ora 10:00
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 31.03.2015. ora 16:00
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria comunei Moisei- Secretarul Comisiei de concurs
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 01.04.2015 ora 08:00 Primaria comunei Moisei
Proba scrisă
09.04.2015.ora 10:00. Primariacomunei Moisei

Interviu 14.04.2015 ora 10:00 Primaria comunei Moisei
Nivelul postului: De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:

Clasa I
Condiții de participare la concurs Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

Condiţii minime de vechime în muncă
necesară exercitării funcţiei contractuale de execuţie
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

Minim 5 ani vechime în muncă.

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale specializarea în ramura Inginerie civilă și în domeniul Ştiinţe sociale
din cadrul Universităților de stat sau particulare acreditate ,conform Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în HG 580/2014 modificată prin HG 1071/2014 ;
Cunoștiințe operare pe calculator: Word,Excel,Power ,Point,Corel,Draw,Internet și posta electronică.

Anexa 1 la dispoziția nr. 100/23.03.2015

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate treaptă/ gradul I
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul I
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE III , IX , X.
.Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

2. Inspector de specialitate treaptă/grad II – Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Data concursului 09.04. ora 10:00 2015
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 31.03. ora 16:00 2015
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Primaria comunei Moisei- Secretarul Comisiei de concurs
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 01.04. ora 08:00 .2015 Primaria comunei Moisei
Proba scrisă
09.04.ora 10:00. 2015 Primaria comunei Moisei

Interviu 14.04.ora 10:00 .2015 Primaria comunei Moisei
Nivelul postului: De execuție
Funcţia contractuală corespunzătoare categoriei:

Clasa I
Condiții de participare la concurs Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 3 din HG 286/2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pregătirea de specialitate

Condiţii minime de vechime în muncă
necesară exercitării funcţiei contractuale de execuţie
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

Minim 1 an vechime în muncă.

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale specializarea în ramura Inginerie civilă și în domeniul Ştiinţe sociale

din cadrul Universităților de stat sau particulare acreditate conform Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în HG 580/2014 modificată prin HG 1071/2014 ;
Cunoștiințe operare pe calculator: Word,Excel,Power ,Point,Corel,Draw,Internet și posta electronică.

Anexa 2 la dispoziția nr. 100/23.03.2015

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate treaptă/ gradul I
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile
-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

TEMATICA
pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul II
Compartimentul Implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Legea 215/2001a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare , CAPITOLELE III , IX , X.
.Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice republicată. cu modificările şi completările ulterioare.
-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
-H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
HG 286/2011 Art. 6. – (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
Art. 6. – (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

[{*}] c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; (literă modificată prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (alineat modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)

CONDIȚIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST

Art. 3.din HG 286/2011

[{*}] Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1027/2014, în vigoare de la 24 noiembrie 2014)
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Comentarii

comentarii