Rezultate concurs Consilier juridic

decembrie 9, 2019 at 2:02 pm
Scan_20191209_123520

Hotărâri Consiliu Local 2016 (ianuarie-iulie)

iulie 27, 2016 at 6:46 am

tmp_10756-Hotararile-Consiliului-Local-2016-1514877940

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2013

iulie 31, 2013 at 1:20 pm

 1. HCL 1/2013 cu privire la folosirea din fondul de rulment la S.D. pentru investiția ,, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE  ”
 2. HCL 2/2013 cu privire la folosirea din fondul-de rulment ta S.D. pentru investiția POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI – CENTRU (LIDO)
 3. HCL 3/2013 cu privire la folosirea din fondul de rulment la S.D. pentru investiția ,, S.F. și P.T. POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI – LUNCA DE JOS MIHALI” cu finanțare Buget Local
 4. HCL 4/2013 cu privire la folosirea din fondul de rulment la S.D. pentru investiția,, S.F. și P.T. MODERNIZARE DRUM DE ACCES LA STATIE DE TRANSFER A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN COMUNA MOISEI”
 5. HCL 5/2013 privind aprobarea lntelegerii de Cooperare intre Comuna Moisei, Județul Maramureș din România, și localitatea Livo, Provincia Trento din Republica Italiană
 6. HCL 6/2013 privind revocarea Hotărârii Nr.45 din 26 noiembrie 2012 a Consiliului Local al comunei Moisei
 7. HCL 7/2013 privind impozitele și taxele locale pentru 2013
 8. HCL 8/2013 privind revocarea in parte a HCL Moisei nr’. 38/29.1 1. 2010
 9. HCL 9/2013 privind reglementarea situatiei juridice a terenului inscris in CF Moisei nr. 50322 nr. cadastral 5032
 10. HCL 10/2013 privind aprobarea dosarului de tranzactie in dosarul civil nr. 571/336/2012 a Judecatoriei Viseu de Sus
 11. HCL 11/2013 privind  modificarea anexei HCL Moisei nr. 12/22.02.2010 pentru insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Moisei si HCL Moisei nr. 40/29.11.2010          Anexa 1 la HCL 11/2013
 12. HCL 12/2013 privind serviciul Public de Alimentare cu Apă si de canalizare din comuna Moisei
 13. HCL 13/2013 privinda aprobarea pretului pentru apa potabila livrata in Comuna Moisei de catre Serviciul Public
  de Alimentare cu ApA si de Canalizare din Comuna Moisei
 14. HCL 14/2013 privind aprobarea planului de Achizitii publice pentru anul 2013
 15. HCL 15/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Restaurarea Monumentului Martirilor Români de la Moisei
 16. HCL 16/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Drum de acces la statia de transfer
 17. HCL 17/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul pod peste Raul Viseu in comuna Moisei – pod Mihali
 18. HCL 18/2013 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Moisei, pentru anul scolar 2013/2014
 19. HCL 19/2013 privind stabilirea unei taxe speciale unice pentru persoanele’care doresc sa se racordeze la reteaua publica de canalizare
 20. HCL 20/2013 privind alocarea de  fonduri băneşti din venituri extrabugetare pentru Bisericile Ortodoxe nr. 4 şi nr. 1 Moisei
 21. HCL 21/2013 privind alocarea unor fonduri băneşti din venituri extrabugetare pentru I.S.U. MARAMUREŞ
 22. HCL 22/2013 privind stabilirea taxei de redeventa pentru pasunile comunale pe anul 2013
 23. HCL 23/2013 privind  scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa din Padurea comunala
 24. HCL 24/2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, judeţul Maramureş, pe anul 2013
 25. HCL 25/2013 privind alocarea de  fonduri banesti din venituri extrabugetare pentru Biserica Adventistă Lunca de  Jos
 26. HCL 26/2013 privind  includerea drumului de deal L A RIZ  in inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul public al comunei Moisei.
 27. HCL 27/2013 privind prelungirea Contractului de Inchiriere  al S.C. GARDENIA DAIANA S. R. L. Borsa
 28. HCL 28/2013 privind scăderea  contravalorii impozitului dupa Autovehiculul Marca A R O -244 distrus in totalitate, la cererea numitului Hojda Vasile
 29. HCL 29/2013 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de Garantie pentru Restituirea Avansului emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA
 30. HCL 30/2013 privind rezilierea contractului de inchirierere nr. 24222/22.05.2010
 31. HCL 31/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013
 32. HCL 32/2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul2013.
 33. HCL 33/2013 Privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor cuprinse in Anexele nr. 4 si 6 din HG 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.
 34. HCL 34/2013 privind aprobarea participarii comunei Moisei in calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIATIEI DE DBZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA ISTORICA A MARAMURESULUI
 35. HCL 35/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Pod peste raul Viseu in comuna Moisei – POD LIDO
 36. HCL 36/2013 privind componenta nominala a unitatii locale de combatare a animalelor si zoonozelor in comuna Moisei
 37. HCL 37/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013
 38. HCL 38/2013 privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Local Moisei nr. 12/22.02.2010 pentru insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Moisei
 39. HCL 39/2013 privind asigurarea accesului gratuit al persoanelor la investitia realizata prin FEADR masura 125a
 40. HCL 40/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013
 41. HCL 41/2013 privind aprobarea unui ajutor bănesc pentru Biserica Adventista de ziua a saptea Lunca de Jos – Moisei din venituri extrabugetare (Padurea comunala )
 42. HCL 42/2013 privind aprobarea unei  sume lunare pentru completarea site-ului Primariei comunei Moisei si pentru actualizarea lui in permanenta
 43. HCL 43/2013 privind aprobarea executării săpăturilor pentru racordarea la Reteaua de Canalizare cu utilaje platite de catre Primaria comunei Moisei
 44. HCL 44/2013 privind aprobarea organigramei si a  statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei si institutiilor publice din subordinea Consiliului local Moisei
 45. HCL 45/2013 privind aprobarea infiintării Serviciului Public Comunitar Local de Evidentaa Persoanelor in comuna Moisei
 46. HCL 46/2013 privind aprobarea unui ajutor bănesc  pentru Postul de Politie Moisei in vederea efectuaruii unor reparatii exterioare din venituri extrabugetare (Padurea comunala ) .
 47. HCL 47/2013 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din comuna Moisei
 48. HCL 48/2013 privind aprobarea asigurării mentenanţei obiectivului de investiţii Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agicole din comuna Moisei, judetul Maramures
 49. HCL 49/2013 privind inchirierea suprafetei de 16 mp. teren situat linga Florarie si Scoala Nr. 1 Moisei,  in vederea construirii unei Farmacii Veterinare demontabile din termopan
 50. HCL 50/2013 privind aprobarea chiriei lunare pentru spatiile inchiriate in cladirea Dispensarului Uman Moisei
 51. HCL 51/2013 cu privire la aprobarea exploatării agregatelor minerale din albia riului Viseu in vederea reabilitarii drumurilor de deal si a ulitelor comunale de mare interes pentru locuitorii comunei Moisei
 52. HCL 52/2013 privind conferirea Titlului de cetatean de onoare a comunei Moisei domnului Dr. COMAN -IOAN -medic Veterinar.
 53. HCL 53/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul2013
 54. HCL 54/2013 privind aprobarea participării comunei Moisei prin Consiliul local al comunei Moisei in calitate de asociat-membru fondator- la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA ISTORICA A MARAMURESULUI
 55. HCL 55/2013 privind alocarea din venituri extrabugetare (Padurea comunala ) a unor sume banesti pentru Biserica Ortodoxă Nr. 3 Moisei, Postul de poliţie Moisei şi pentru motorina pentru microbuz transport elevi
 56. HCL 56/2013 privind aprobarea modificarii statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei Moisei si institutiilor publice din subordinea Consiliului local Moisei in urma promovării ingrad profesional imediat superior a unor funcţionari publici
 57. HCL 57/2013 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie financiara din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA
 58. HCL 58/2013 privind aprobarea proiectiei bugetului local pe anii 2013 -2015
 59. HCL 59/2013 privind rectificarea cărţii funciare Moisei nr. 50322 nr. cadastral 50322 cu privire la imobilul de natura teren si dezmembrarea cestuia
 60. HCL 60/2013 privind Serviciul Public de Apă-Canal, salubrizare şi iluminat public din comuna Moisei
 61. HCL 61/2013 privind mandatarea Primarului comunei Moisei in vederea promovarii unei actiuni in revendicare imobiliara a terenurilor inscrise in CF Moisei 50370 (provenita din conversia pe hartie a cf 2101 ) nr. top. 638/c/2 si CF 5418 nr. top. 6381c/1, proprietatea Comunei Moisei
 62. HCL 62/2013 privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate special pe raza administrativ-teritorială a comunei Moisei
 63. HCL 63/2013 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru numitul COMAN TRAIAN, domiciliat in comuna Moisei Nr.1001/A, Judetul Maramures, contravaloarea Expertizei Tehnice a solului contaminat cu cianura in urmarevarsarii Iazurilor de decentare Colbu I si II de la Exloatarea Miniera Baia Borsa.
 64. HCL 64/2013 privind aprobarea sumei de 300.000 lei din Bugetul de Venituri proprii (SILVICULTURA) pentru Asfaltari Ulite Comunale
 65. HCL 66 /2013  şi HCL 67/2013 privind însuşirea propunerii de concesionare a Pieţei Agroalimentare, repectiv a concesionării terenului de sport multifuncţional de la Şcoala Nr. 1 Moisei
 66. New Doc 5
 67. New Doc 6
 68. New Doc 7
 69. New Doc 8
 70. New Doc 9
 71. New Doc 10
 72. New Doc 11
 73. New Doc 12
 74. New Doc 13
 75. New Doc 14
 76. New Doc 15
 77. New Doc 16

DECLARAȚII DE AVERE CONSILIERI LOCALI

iulie 26, 2013 at 10:34 pm
Nr. crt. Numele și prenumele
1. Bercea Ioachim  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
2. Fluțar Alexa  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
3. Fluțar Toader  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
4. Hojda Gheorghe  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
5. Hojda Toader  Declaratie de avere  Declaratie de interese 
6. Horj Emil  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
7. Mati Gheorghe  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
8. Ștețco Garofița  Declaratie de avere  Declaratie de interese 
9. Timiș Ion  Declaratie de avere  Declaratie de interese 
10. Tomoiagă Gheorghe  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
11. Tomoiagă Ioan  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
12. Tomoiagă Simion  Declaratie de avere

 Declaratie de interese 

 Declarații rectificative 2013

13. Tomoiagă Ștefan  Declaratie de avere   Declaratie de interese 
14. Tomoiagă Todor  Declaratie de avere   Declaratii de interese 

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL

iulie 26, 2013 at 10:05 pm

Atribuţiile consiliului local conform art. 36 din Legea nr. 215/2001/A privind administratia publica locala, modificata sunt ;

 

a) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
b)Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

 • a atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
 • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
 • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 • atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern

c) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 • aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
 • exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

 

d) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 • stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 • aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 • aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • fasigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 

e) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 • hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 • hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
 • avizează sau aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
 • atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

 

f) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
 • educaţia;
 • serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • sănătatea;
 • cultura;
 • tineretul;
 • sportul;
 • ordinea publica;
 • situaţiile de urgenta;
 • protecţia şi refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • dezvoltarea urbana;
 • evidenta persoanelor;
 • podurile şi drumurile publice;
 • serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
 • serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 • activităţile de administraţie social-comunitara;
 • locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • alte servicii publice stabilite prin lege;
 • hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
 • c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 • poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
 • aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
 • poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.

 

g) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 

h) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
i) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.