HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2013

 1. HCL 1/2013 cu privire la folosirea din fondul de rulment la S.D. pentru investiția ,, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE  ”
 2. HCL 2/2013 cu privire la folosirea din fondul-de rulment ta S.D. pentru investiția POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI – CENTRU (LIDO)
 3. HCL 3/2013 cu privire la folosirea din fondul de rulment la S.D. pentru investiția ,, S.F. și P.T. POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN COMUNA MOISEI – LUNCA DE JOS MIHALI” cu finanțare Buget Local
 4. HCL 4/2013 cu privire la folosirea din fondul de rulment la S.D. pentru investiția,, S.F. și P.T. MODERNIZARE DRUM DE ACCES LA STATIE DE TRANSFER A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN COMUNA MOISEI”
 5. HCL 5/2013 privind aprobarea lntelegerii de Cooperare intre Comuna Moisei, Județul Maramureș din România, și localitatea Livo, Provincia Trento din Republica Italiană
 6. HCL 6/2013 privind revocarea Hotărârii Nr.45 din 26 noiembrie 2012 a Consiliului Local al comunei Moisei
 7. HCL 7/2013 privind impozitele și taxele locale pentru 2013
 8. HCL 8/2013 privind revocarea in parte a HCL Moisei nr’. 38/29.1 1. 2010
 9. HCL 9/2013 privind reglementarea situatiei juridice a terenului inscris in CF Moisei nr. 50322 nr. cadastral 5032
 10. HCL 10/2013 privind aprobarea dosarului de tranzactie in dosarul civil nr. 571/336/2012 a Judecatoriei Viseu de Sus
 11. HCL 11/2013 privind  modificarea anexei HCL Moisei nr. 12/22.02.2010 pentru insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Moisei si HCL Moisei nr. 40/29.11.2010          Anexa 1 la HCL 11/2013
 12. HCL 12/2013 privind serviciul Public de Alimentare cu Apă si de canalizare din comuna Moisei
 13. HCL 13/2013 privinda aprobarea pretului pentru apa potabila livrata in Comuna Moisei de catre Serviciul Public
  de Alimentare cu ApA si de Canalizare din Comuna Moisei
 14. HCL 14/2013 privind aprobarea planului de Achizitii publice pentru anul 2013
 15. HCL 15/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Restaurarea Monumentului Martirilor Români de la Moisei
 16. HCL 16/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Drum de acces la statia de transfer
 17. HCL 17/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul pod peste Raul Viseu in comuna Moisei – pod Mihali
 18. HCL 18/2013 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Moisei, pentru anul scolar 2013/2014
 19. HCL 19/2013 privind stabilirea unei taxe speciale unice pentru persoanele’care doresc sa se racordeze la reteaua publica de canalizare
 20. HCL 20/2013 privind alocarea de  fonduri băneşti din venituri extrabugetare pentru Bisericile Ortodoxe nr. 4 şi nr. 1 Moisei
 21. HCL 21/2013 privind alocarea unor fonduri băneşti din venituri extrabugetare pentru I.S.U. MARAMUREŞ
 22. HCL 22/2013 privind stabilirea taxei de redeventa pentru pasunile comunale pe anul 2013
 23. HCL 23/2013 privind  scoaterea la licitatie publica de masa lemnoasa din Padurea comunala
 24. HCL 24/2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, judeţul Maramureş, pe anul 2013
 25. HCL 25/2013 privind alocarea de  fonduri banesti din venituri extrabugetare pentru Biserica Adventistă Lunca de  Jos
 26. HCL 26/2013 privind  includerea drumului de deal L A RIZ  in inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul public al comunei Moisei.
 27. HCL 27/2013 privind prelungirea Contractului de Inchiriere  al S.C. GARDENIA DAIANA S. R. L. Borsa
 28. HCL 28/2013 privind scăderea  contravalorii impozitului dupa Autovehiculul Marca A R O -244 distrus in totalitate, la cererea numitului Hojda Vasile
 29. HCL 29/2013 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de Garantie pentru Restituirea Avansului emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA
 30. HCL 30/2013 privind rezilierea contractului de inchirierere nr. 24222/22.05.2010
 31. HCL 31/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013
 32. HCL 32/2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul2013.
 33. HCL 33/2013 Privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor cuprinse in Anexele nr. 4 si 6 din HG 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.
 34. HCL 34/2013 privind aprobarea participarii comunei Moisei in calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIATIEI DE DBZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA ISTORICA A MARAMURESULUI
 35. HCL 35/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Pod peste raul Viseu in comuna Moisei – POD LIDO
 36. HCL 36/2013 privind componenta nominala a unitatii locale de combatare a animalelor si zoonozelor in comuna Moisei
 37. HCL 37/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013
 38. HCL 38/2013 privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Local Moisei nr. 12/22.02.2010 pentru insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Moisei
 39. HCL 39/2013 privind asigurarea accesului gratuit al persoanelor la investitia realizata prin FEADR masura 125a
 40. HCL 40/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013
 41. HCL 41/2013 privind aprobarea unui ajutor bănesc pentru Biserica Adventista de ziua a saptea Lunca de Jos – Moisei din venituri extrabugetare (Padurea comunala )
 42. HCL 42/2013 privind aprobarea unei  sume lunare pentru completarea site-ului Primariei comunei Moisei si pentru actualizarea lui in permanenta
 43. HCL 43/2013 privind aprobarea executării săpăturilor pentru racordarea la Reteaua de Canalizare cu utilaje platite de catre Primaria comunei Moisei
 44. HCL 44/2013 privind aprobarea organigramei si a  statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei si institutiilor publice din subordinea Consiliului local Moisei
 45. HCL 45/2013 privind aprobarea infiintării Serviciului Public Comunitar Local de Evidentaa Persoanelor in comuna Moisei
 46. HCL 46/2013 privind aprobarea unui ajutor bănesc  pentru Postul de Politie Moisei in vederea efectuaruii unor reparatii exterioare din venituri extrabugetare (Padurea comunala ) .
 47. HCL 47/2013 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din comuna Moisei
 48. HCL 48/2013 privind aprobarea asigurării mentenanţei obiectivului de investiţii Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agicole din comuna Moisei, judetul Maramures
 49. HCL 49/2013 privind inchirierea suprafetei de 16 mp. teren situat linga Florarie si Scoala Nr. 1 Moisei,  in vederea construirii unei Farmacii Veterinare demontabile din termopan
 50. HCL 50/2013 privind aprobarea chiriei lunare pentru spatiile inchiriate in cladirea Dispensarului Uman Moisei
 51. HCL 51/2013 cu privire la aprobarea exploatării agregatelor minerale din albia riului Viseu in vederea reabilitarii drumurilor de deal si a ulitelor comunale de mare interes pentru locuitorii comunei Moisei
 52. HCL 52/2013 privind conferirea Titlului de cetatean de onoare a comunei Moisei domnului Dr. COMAN -IOAN -medic Veterinar.
 53. HCL 53/2013 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul2013
 54. HCL 54/2013 privind aprobarea participării comunei Moisei prin Consiliul local al comunei Moisei in calitate de asociat-membru fondator- la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA ISTORICA A MARAMURESULUI
 55. HCL 55/2013 privind alocarea din venituri extrabugetare (Padurea comunala ) a unor sume banesti pentru Biserica Ortodoxă Nr. 3 Moisei, Postul de poliţie Moisei şi pentru motorina pentru microbuz transport elevi
 56. HCL 56/2013 privind aprobarea modificarii statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei Moisei si institutiilor publice din subordinea Consiliului local Moisei in urma promovării ingrad profesional imediat superior a unor funcţionari publici
 57. HCL 57/2013 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie financiara din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA
 58. HCL 58/2013 privind aprobarea proiectiei bugetului local pe anii 2013 -2015
 59. HCL 59/2013 privind rectificarea cărţii funciare Moisei nr. 50322 nr. cadastral 50322 cu privire la imobilul de natura teren si dezmembrarea cestuia
 60. HCL 60/2013 privind Serviciul Public de Apă-Canal, salubrizare şi iluminat public din comuna Moisei
 61. HCL 61/2013 privind mandatarea Primarului comunei Moisei in vederea promovarii unei actiuni in revendicare imobiliara a terenurilor inscrise in CF Moisei 50370 (provenita din conversia pe hartie a cf 2101 ) nr. top. 638/c/2 si CF 5418 nr. top. 6381c/1, proprietatea Comunei Moisei
 62. HCL 62/2013 privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate special pe raza administrativ-teritorială a comunei Moisei
 63. HCL 63/2013 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru numitul COMAN TRAIAN, domiciliat in comuna Moisei Nr.1001/A, Judetul Maramures, contravaloarea Expertizei Tehnice a solului contaminat cu cianura in urmarevarsarii Iazurilor de decentare Colbu I si II de la Exloatarea Miniera Baia Borsa.
 64. HCL 64/2013 privind aprobarea sumei de 300.000 lei din Bugetul de Venituri proprii (SILVICULTURA) pentru Asfaltari Ulite Comunale
 65. HCL 66 /2013  şi HCL 67/2013 privind însuşirea propunerii de concesionare a Pieţei Agroalimentare, repectiv a concesionării terenului de sport multifuncţional de la Şcoala Nr. 1 Moisei
 66. New Doc 5
 67. New Doc 6
 68. New Doc 7
 69. New Doc 8
 70. New Doc 9
 71. New Doc 10
 72. New Doc 11
 73. New Doc 12
 74. New Doc 13
 75. New Doc 14
 76. New Doc 15
 77. New Doc 16

Comentarii

comentarii